Saskia Pfaeltzer

beelden / sculptures

Saskia Pfaeltzer (Hilversum, 1955) is een kunstenaar pur sang. Er gaat geen dag voorbij dat zij géén werk maakt. Inspiratie haalt ze uit mensen, dieren en dingen om haar heen. Haar scherpe observaties weet ze moeiteloos tot uitdrukking te brengen in uiteenlopende materialen, zoals brons, klei, gips, was, epoxyhars en piepschuim.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen
English text below the images


vervolg tekst Saskia Pfaeltzer

Ook werkt ze op heel verschillende formaten: van metershoge, monumentale bronzen ‘water- en vogelmannen’ die een plek kregen in de openbare ruimte, tot intieme, tien centimeter hoge beeldjes van paarden en danseressen. In haar buitenatelier, nabij het Belgische Mol, hakt Pfaeltzer beelden uit Belgisch hardsteen.

In haar atelier op de Nassaukade in Amsterdam tekent en schildert ze. Daarnaast verblijft Pfaeltzer jaarlijks twee maanden in China. In de beroemde porseleinstad Jingdezhen, gelegen in de zuidoostelijke provincie Jiangxi, experimenteert ze met lokaal gewonnen porselein en nieuwe technieken en werkt ze samen met lokale ambachtslieden.

De combinatie van Saskia's trefzekere aanpak, haar beheersing van vele technieken en keuze voor uiteenlopende onderwerpen heeft geleid tot een groot en veelzijdig oeuvre. Figuratie is de rode draad in dit oeuvre. Haar beelden, veelal uitbeeldingen van mens- en dierfiguren, zijn herkenbaar en spreken direct tot de kijker. Ze ogen realistisch, maar zijn niet naar werkelijkheid gemodelleerd. De beelden zijn fantasierijk en bevatten vaak referenties naar oude beschavingen – een schapenkop op een mannenlichaam, vogelkoppen met een vaas als onderstel en vrouwen die hele steden op hun hoofd dragen. De beelden zijn bewust niet te glad afgewerkt, zodat een levendig oppervlak ontstaat en het pure materiaal een eigen functie vervult.

Saskia Pfaeltzer studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam waar zij zich toelegde op beeldhouwen en monumentaal schilderen. Sinds de jaren negentig verbleef Pfaeltzer gedurende vijftien jaar afwisselend in Nederland en op het eiland Sint Maarten (Nederlandse Antillen). In 2010 leidden haar wegen naar China, waar zij nu jaarlijks een werkreis doorbrengt. Pfaeltzer heeft vele exposities in binnen- en buitenland gehad en haar werk – vrij of in opdracht – bevindt zich in museale, particuliere en bedrijfscollecties wereldwijd.

Saskia Pfaeltzer

Saskia Pfaeltzer (1955) is an artist pur sang. Not a day goes by that she does not work. She gets inspiration from people, animals and things around her. She knows how to effortlessly express her sharp observations in a variety of materials, such as bronze, clay, plaster, wax, epoxy resin and polystyrene foam.

She also works in very different formats: from meter-high, monumental bronze 'water and bird men' that were given a place in public space, to intimate, ten-centimeter-high statues of horses and dancers. In her outdoor studio, near Mol, Belgium, Pfaeltzer carves sculptures from Belgian bluestone.

She draws and paints in her studio on the Nassaukade in Amsterdam. In addition, Pfaeltzer spends two months in China every year. In the famous porcelain town of Jingdezhen, located in the southeastern province of Jiangxi, she experiments with locally sourced porcelain and new techniques and collaborates with local artisans.

The combination of Saskia Pfaeltzer’s surefire approach, her mastery of many techniques and her choice of diverse subjects has resulted in a large and versatile oeuvre. Figuration is the leitmotiv in this oeuvre. Her images, mostly depictions of human and animal figures, are recognizable and speak directly to the viewer. They look realistic, but are not modeled on reality. The images are imaginative and often contain references to ancient civilizations - a sheep's head on a man's body, bird heads with a vase as a base and women carrying entire cities on their heads. The images are deliberately not finished too smoothly, so that a lively surface is created and the pure material fulfills its own function.

Saskia Pfaeltzer studied at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, where she focused on sculpture and monumental painting. Since the 1990s, Pfaeltzer has resided alternately in the Netherlands and on the island of Sint Maarten (Netherlands Antilles) for fifteen years. In 2010 her roads led to China, where she now spends an annual work trip. Pfaeltzer has had many exhibitions at home and abroad and her work - free or on assignment - can be found in museum, private and corporate collections worldwide.